Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2013 > ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 ενισχύει υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις όλων των μεγεθών (και μεγάλες επιχειρήσεις), οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τομείς της ελληνικής οικονομίας (με κάποιες εξαιρέσεις όπως το εμπόριο) και είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια,για την κάλυψη των επενδυτικών τους αναγκών για τα επόμενα 2 με 4 έτη, όπως:

 1.Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,

2.Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού εξοπλισμού, καθώς και τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτών,

3.Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού,

4.Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός της μονάδας,

5.Δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.

Είναι ανοιχτός για υποβολές όλη τη διάρκεια του έτους και περιλαμβάνει δύο κύκλους αξιολογήσεων. Για τις αιτήσεις που θα συμπεριληφθούν στον Α΄ κύκλο αξιολόγησης του έτους 2014, οι υποβολές είναι ανοιχτές έως 30/04/2014 και για τον Β’ κύκλο αξιολογήσεων, οι υποβολές θα διαρκέσουν από 01/05/2014 έως 30/10/2014.

ΔΡΑΣΗ ICT4GROWTH

Αναμένουμε να ανοίξει για υποβολές ο β’ κύκλος της ΔράσηςICT4GROWTH «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας», η οποία αφορά στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας με πολύ υψηλά ποσοστά ενίσχυσης (ακόμα και για μεγάλες επιχειρήσεις) που φτάνουν ακόμα και 80%.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων που σχετίζονται τόσο με το στάδιο της ανάπτυξης –σχεδιασμού (R&D stage), όσο και με το στάδιο της εμπορικής διάθεσης (commercialization stage) καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να αφορούν το τελικό προϊόν/ υπηρεσία ή μέρος ενός πιο σύνθετου συστήματος.

Το πρόγραμμα είναι ελκυστικό καθώς ενισχύει και λειτουργικές δαπάνες ή υφιστάμενες ενέργειες. Συγκεκριμένα, εν συντομία, επιλέξιμες είναι ενδεικτικά ενέργειες όπως:

1.δαπάνες προσωπικού που συμμετέχει στην διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης,

2.δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες(ερευνητές, εμπειρογνώμονες)

3.αποσβέσεις εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την έρευνα και ανάπτυξη

4.δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας

5.δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της βιομηχανικής έρευνας και της ανάπτυξης

6.λειτουργικές Δαπάνες, που είναι άμεσο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων έρευνας & ανάπτυξης και σχετίζονται κυρίως με τα έξοδα λειτουργίας των κτιριακών υποδομών, τα οριζόντια διοικητικά κόστη κλπ.

7.δαπάνες προμήθειας ενσώματων και ασώματων στοιχείων ενεργητικού (π.χ.  εξοπλισμός παραγωγής της υπηρεσίας/προϊόντος,συσκευασίας, κλπ.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΟΠ/ΠΓΕ)

Είναι ανοιχτό για υποβολές το πρόγραμμα προώθησης γεωργικών προϊόντων, το οποίο αφορά στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες και συγκεκριμένα:

 

1.       Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)

2.       Προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.)

Οι Προτάσεις υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο, με καταληκτική ημερομηνία 30/09 για την 1η και 15/04 για τη 2η υποβολή κάθε έτους.

Το Χρηματοδοτικό Σχήμα περιλαμβάνει:Συμμετοχή Ε.Ε.: 50%, Εθνική Συμμετοχή: 20%, Ίδια Συμμετοχή: 30%.

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι από 1 μέχρι 3 έτη και καλύπτει τις ακόλουθες δαπάνες:

1.Ενέργειες δημοσίων σχέσεων, προώθησης και διαφήμισης, ιδίως για να υπογραμμισθούν τα εγγενή χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των κοινοτικών προϊόντων, όσον αφορά ιδίως την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων, τις ειδικές μεθόδους παραγωγής, τη θρεπτική αξία, την υγιεινή, την επισήμανση, την καλή διαβίωση των ζώων και τον σεβασμό του περιβάλλοντος.

2.Ενημερωτικές εκστρατείες,ιδίως για τα κοινοτικά συστήματα που καλύπτουν τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ), τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ) και τη βιολογική παραγωγή, καθώς και για άλλα κοινοτικά καθεστώτα που αφορούν τις ποιοτικές προδιαγραφές και την επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και τα γραφικά σύμβολα που προβλέπονται από την εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία

3.Εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με το κοινοτικό σύστημα των οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, των οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου και των αλκοολούχων ποτών με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

4.Μελέτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης.

 

[ΠΗΓΗ:PLANNING]