Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΠ ΣΤΙΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τη λήψη δραστικών μέτρων για την εξυγίανση του κλάδου των οδικών μεταφορών προωθεί το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο κάλεσε, τους αρμόδιους φορείς, για την εκπόνηση συγκεκριμένων προτάσεων για τον ορισμό κατώτατου μισθού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,ο οποίος θα είναι εγγυημένος για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς.

Παράλληλα,ενεργεί προς την άμεση λήψη μέτρων, αναφορικά με την εξάλειψη των περιπτώσεων ντάμπινγκ και διαφορών στη φορολογία, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο για τους εργαζόμενους.

Όπως αναφέρεται σε πρόταση ψηφίσματος, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

-έχοντας υπόψη το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο ζ, και το άρθρο 91 της ΣΛΕΕ,

-έχοντας υπόψη όσα προβλέπονται στη Λευκή Βίβλο: «Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών» (COM(2001)0370),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια στον τομέα των οδικών μεταφορών έχουν σημειωθεί ορισμένες πρακτικές που υπονομεύουν τον ομαλό ανταγωνισμό στον κλάδο

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συμμερισμός και η αποτελεσματική εφαρμογή των κοινών κανόνων είναι στοιχεία απαραίτητα για την αποφυγή του κοινωνικού ντάμπινγκ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ορισμένες εταιρείες από ορισμένα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να μεταφέρουν, ενίοτε εικονικά, τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη, προκαλώντας ισχυρούς προβληματισμούς όσον αφορά τη διατήρηση των επιπέδων των μισθών και της απασχόλησης στη χώρα προέλευσης:

1. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να παρέμβει, προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορα δραστική μείωση των ανωτέρω στρεβλώσεων

2. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τα προνόμια που απορρέουν από τη Συνθήκη, να εκπονήσει προτάσεις για τον κατώτατο μισθό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος θα είναι εγγυημένος για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς

3. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την εξάλειψη των συχνών περιπτώσεων ντάμπινγκ και να εξαλείψει τις διαφορές στη φορολογία, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο για τους εργαζόμενους».

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]