Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι οι κυριότερες του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών», που αφορούν τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Άρθρο 35: Σύσταση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου σε Δήμους

Ενίσχυση καθ' οδόν ελέγχων –Θέσπιση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου των Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών.

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του ν.3446/2006

Εισαγωγή ρυθμίσεων για την ομοιογενοποίηση του συστήματος οδικών ελέγχων για όλους τους τομείς της νομοθεσίας οδικών μεταφορών. Καθορισμός αρμόδιων αρχών ελέγχου, κριτήριων για την κατάταξη των παραβάσεών σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και ανώτατων και κατώτατων ορίων διοικητικών προστίμων για κάθε κατηγορία – Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε συναρμόδιους Υπουργούς, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, για τον καθορισμό των παραβάσεων και των  σχετικών προστίμων.

Άρθρο 37:Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΚ)561/2006

Παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση απόφασης του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ περί καθορισμού εξαιρέσεων από την εφαρμογή ορισμένων άρθρων του κανονισμού 561/2006 σε συγκεκριμένες κατηγορίες μεταφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 13 παράγραφος 1 και 14 αυτού.

Άρθρο 38: Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ.Αυτοκινήτων

Πρόβλεψη χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σε ιδιώτες, για την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών τους, χωρίς τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων σχετικά με την ύπαρξη μεταφορικού έργου που προβλέπονται στο ν.δ. 49/1968 (Α' 294). Παροχή εξουσιοδότησης σε Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ.

Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίσει  τους όρους και τις προϋποθέσεις έλξης ελαφρών ρυμουλκουμένων (μπαγκαζιέρες, τρέιλερ) 01 με ΜΑΜΦΟ η οποία δεν υπερβαίνει τα 750kg καθώς και τροχόσπιτων ανεξαρτήτου ΜΑΜΦΟ καθώς και τροχοσπίτων.

Άρθρο 39: Συμπληρωματικές Ρυθμίσεις για Φ.Ι.Χ.Αυτοκίνητα

Στο νόμο 1959/1991 ο όρος μικτό βάρος αντικαθίσταται από τον όρο «μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος» (ΜΑΜΦΟ)», οι όροι «κάτω των τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράμμων» και «άνω των τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράμμων», αυτοί αντικαθίστανται με τους όρους «κάτω των τρεισήμισι χιλιάδων χιλιογράμμων» και«άνω των τρεισήμισι χιλιάδων χιλιογράμμων» με βάση τη διάκριση των οχημάτων  βάσει ΜΑΜΦΟ- Διεύρυνση του όρου «φορτηγό αυτοκίνητο» ώστε να περιλαμβάνει και περιπτώσεις των φορτηγών αυτοκινήτων και τα οχήματα της κατηγορίας L7e-C U(βαριά τετράκυκλα) που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων.Παροχή δυνατότητας μεταφοράς περισσότερων προσώπων με οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων.

Άρθρο 40: Κατάταξη εγκαταστάσεων επιθεωρήσεων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Κατάταξη των εγκαταστάσεων επιθεωρήσεων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται από φορείς επιθεώρησης ADR ως  επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

Άρθρο41: Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν.3887/2010

Προσδιορισμός του είδους της συμφωνίας για τη χερσαία μεταφορά ως σύμβασης μεταφοράς αγαθών και εμπορευμάτων. Εφαρμογή διατάξεων  του Εμπορικού Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης αγωγιαστηρίου (φορωτικής). Ρύθμιση θεμάτων κόστους μεταφοράς.

Άρθρο 47: Παράταση εγκρίσεων τύπου για ταξινόμηση οχημάτων και θέματα εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της Γενεύης (1970) για την Εργασία των Πληρωμάτων Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR)

Αντιμετώπιση προβλήματος μη δυνατότητας κυκλοφορίας οχημάτων εισαγωγής τα οποία είναι προς πώληση και για τα οποία έχει λήξει η έγκριση τύπου το πολύ προ πενταετίας. Προβλέπεταιταξινόμηση αυτών με απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ.

Πρόβλεψη επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των ωρών οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών ελληνικών και αλλοδαπών οχημάτων, καθώς και για τον ταχογράφο (παραβάσεις για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές).

Καθορισμός έναρξης ισχύος των άρθρων 4 και 25 της ΚΥΑ 29949/1841/28.9.2009 (Β' 2112) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 05.09.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά» την 01.02.2015.

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Τροποποίηση έννοιας των ρυμουλκούμενων οχημάτων – εξαίρεση, σύμφωνα με τις κοινοτικές επιταγές, των τροχοφόρων  εξοπλισμών για τη μεταφορά φορτίου που έλκεται ή ρυμουλκείται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού αποκλειστικά εντός κλειστού χώρου, και αποτελείται από άκαμπτο οριζόντιο επίπεδο αμάξωμα επί συμπαγών τροχών μικρής διαμέτρου χωρίς αεροθάλαμο. (οχήματα roll trailer ή MAFI trailer) λόγω βιομηχανικής χρήσης αυτών.

Καθορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου προεξέχοντος από την αυτοκινηφόρα οχήματος – φορτίου. Αύξηση διαθέσιμου χώρου φόρτωσης.

Καθορισμός των θέσεων στάσης,αφετηρίας των λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς λεωφορειακές γραμμές  για τις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων ομοίως με αστικά,υπεραστικά, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, τροχιοδρομικά οχήματα ως και επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα καθορισμού θέσεων στάσης παρά την οδό και κατ’ επέκταση η δυνατότητα χρήσης αυτών ως σημεία αφετηρίας για την ασφαλέστερη διακίνηση των επιβατών

Θέσπιση δυνατότητας θέσης πιλοτικά για ερευνητικούς σκοπούς και για ορισμένο χρονικό διάστημα σε κυκλοφορία λεωφορείων χωρίς την φυσική παρουσία οδηγού επί του οχήματος μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη της τροχαίας.Λειτουργία εξ αποστάσεως ειδικού κέντρου ελέγχου αυτών. Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό διαδικαστικών προϋποθέσεων για την κυκλοφορία αυτών με σκοπό τη διασφάλιση αυξημένου επιπέδου οδικής ασφάλειας. Μέριμνα  διαμόρφωσης ειδικού περιβάλλοντος κυκλοφορίας (εκπόνηση ειδικής κυκλοφοριακής μελέτης).

Σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ, τροποποιείται το αρ. 52 του Κ.Ο.Κ και καθορίζονται σαφείς διαδικασίες για τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας με σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιμέρους κρατικών οργάνων (Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση) και των αιρετών  οργάνων (Δήμοι, Περιφέρειες).

Προστίθεται στην περ. β της παρ. 6 του αρ. 94 του ν.2696/1999  εξουσιοδότηση για καθορισμό μεταξύ άλλων και των ασυμβιβάστων σχετικά με την  άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και της λειτουργίας των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

 

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]