Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το σ/ν «Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» πραγματοποιεί ένα σημαντικό και αναγκαίο βήμα για τη διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα με τον ΣΕΒ.  

Υλοποιεί ένα βασικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής Logistics και υποστηρίζει, με κανονιστικά και νομοθετικά εργαλεία, το επιχειρησιακό και λειτουργικό περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν και το Ν/Σ εκτιμάται ότι προάγει το 10% έως 20% (ανά δείκτη μέτρησης) της συνολικά εκτιμώμενης ωφέλειας στην εθνική οικονομία από την εκπλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής Logistics, εντούτοις αποτελεί σημαντικό προαπαιτούμενο και καίριο πολλαπλασιαστή της επιδιωκόμενης ανάπτυξης του τομέα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Έκθεσης Επιπτώσεων οι σημαντικότερες άμεσες επιπτώσεις εντοπίζονται σε:  

·-μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου που συνδέεται με την αδειοδότηση

·-ενίσχυση της ικανότητας προσέλκυσης επενδύσεων και μείωση της αβεβαιότητας

·-μείωση του θεσμικού χρόνου αδειοδότησης,

·-μείωση του κόστους ευκαιρίας της επένδυσης 

·-μείωση του κόστους κατασκευής υψηλών κτιρίων  για σταθερή χωρητικότητα παλετών και αύξηση  του αριθμού των παλετο-θέσεων, ανά οικοδομήσιμο cm2 επιφανείας, με έμμεσα οφέλη στην βελτίωση της αποδοτικότητας των αποθηκών

·-περιορισμός του μεσοσταθμικού κόστους συμμόρφωσης των νέων αδειοδοτούμενων επιχειρήσεων αλλά κυρίως του κόστους συμμόρφωσης των  μέχρι τώρα μη αδειοδοτημένων επιχειρήσεων

·-δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Added ValueServices)                  

Κατ’αντιστοιχία οι σημαντικότερες έμμεσες και σωρευτικές επιπτώσεις, εκτιμώνται ότι εισφέρουν σε:

·-αύξηση της ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς υπηρεσιών logistics

·-μείωση κόστους logistics ως ποσοστό του τζίρου των επιχειρήσεων, 

·-ενίσχυση του δείκτη Logistics Performance Index (LPI)

·-αύξηση διερχόμενων φορτίωνtransit

·-αύξηση συνολικά του κύκλου εργασιών Added Value Services 

·-τριπλασιασμός των διεθνών t-kmμε σιδηρόδρομο

·-αύξηση  10% των χερσαίων σιδηροδρομικών Εθνικών  Εμπορευματικών Μεταφορών σε αποστάσεις >300 km

·-αύξηση της πληρότητας των φορτηγών στον Ευρωπαϊκό Μ.Ο.

·-αύξηση κύκλου εργασιών υπηρεσιών Logistics

·-ενίσχυση του outsourcing των διαχειριζόμενων τόνων Εθνικών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

Σημειώνεται ότι οι πολλαπλασιαστικές έμμεσες θετικές επιπτώσεις τόσο στη δυναμική του κλάδου όσοι και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομία (spillover effects)λειτουργούν σωρευτικά και θα είναι ορατές μόνο εφόσον υλοποιηθεί ένα ικανοποιητικό μέγεθος των λοιπών μέτρων της Εθνικής Στρατηγικής logistics.

Άμεσες επιπτώσεις (ενδεικτικά):

-Ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικής λειτουργίας του κλάδου,προσέλκυση επενδύσεων και μείωση της αβεβαιότητας, λόγω του προσδιορισμού και της οριοθέτησης της δραστηριότητας των logistics και των δομικών χαρακτηριστικών του κλάδου (Νομική βεβαιότητα, μείωση των θεσμικών και νομοθετικών αλληλοεπικαλύψεων)   

-Μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου που συνδέεται με την αδειοδότηση,καθώς θεσμοθετείται ξεκάθαρη, απλοποιημένη και συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας, για κάθε τύπο εγκατάστασης Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ)

-Μείωση του θεσμικού χρόνου αδειοδότησης κατά 30 ημέρες κατ’ελάχιστο, για μια μέση εγκατάσταση σε χωροθετημένη περιοχή.  

-Μείωση του κόστους ευκαιρίας, από τις καθυστερήσεις της αδειοδοτικής διαδικασίας,κατά 25.000€κατ’ ελάχιστο, για μία μέση εγκατάσταση σε χωροθετημένη περιοχή. 

-Μείωση του κόστους κατασκευής υψηλών κτιρίων κατά 30% για σταθερή χωρητικότητα παλετών και 36% αύξηση  του αριθμού των παλετο-θέσεων, ανά οικοδομήσιμο cm2 επιφανείας, λόγω της αύξησης των συντελεστών όγκου/ύψος στα νέα ΚΑΔ αποθηκών.

-Περιορισμός του μεσοσταθμικού κόστους συμμόρφωσης τόσο των νέων αδειοδοτούμενων επιχειρήσεων όσο και κυριότερα του κόστους συμμόρφωσης των  μέχρι τώρα μη αδειοδοτημένων επιχειρήσεων (λόγω μη συμμόρφωσης τους με το πλαίσιο χρήσεων γης)  εφόσον προκριθεί η επιλογή της μετεγκατάστασης.

α) κόστος μετεγκατάστασης €6,9 εκατ. σε σημερινή αξία χρήματος,σε βάθος 15 ετίας, για μέση επιχείρηση που μέχρι σήμερα λειτουργεί χωρίς άδεια εγκατάστασης λόγω μη-συμμόρφωσης της με το πλαίσιο χρήσης γης και επιλέγει να  μετεγκατασταθεί,  με ενοίκιο

β) απώλειες €11 εκατ./έτος (μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών)  για μέση επιχείρηση, που μέχρι σήμερα λειτουργεί χωρίς άδεια εγκατάστασης λόγω μη-συμμόρφωσης της με το πλαίσιο χρήσης γης και επιλέγει να προχωρήσει σε διακοπή εργασιών

γ) κόστος συμμόρφωσης για την απόκτηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας 15.000€–30.000€ (εφ’ άπαξ) για μέση επιχείρηση η οποία πληροί όλες τις τυπικές προϋποθέσεις αδειοδότησης

Σημείωση: οι εκτιμήσεις έχουν γίνει με βάση μια ενδεικτική μέση ανταγωνιστική κατηγορία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) 10.000 m2,  σύγχρονης συμβατικής κατασκευής με αποθηκευτικούς χώρους ψύξης και κατάψυξης που αντιστοιχούν στο 20% της συνολικής αποθηκευτικής επιφάνειας.    

Συνεισφορά του νόμου στη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Added Value Services),συνολικής εκτιμώμενης αξίας €93m/έτος, από το σύνολο των εκτιμώμενων €465m/έτος που υπολογίζονται ότι θα ανέλθουν οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που θα αναπτυχθούν, προκειμένου να υποστηρίξουν τη διαχείριση των 200.000TEUs/έτος  που προβλέπετε να διέρχονται από το Θριάσιο.

Επίσης από τη διαχείριση των ανωτέρω TEUs και εφόσον υλοποιηθούν το σύνολο των συμπληρωματικών πολιτικών, ο νόμος αναμένεται να εισφέρει: 

α) €50m/έτος αύξηση της αξίας των AVS Logistics στο Θριάσιο,  από το σύνολο των €250m που αναμένονται, εφόσον υλοποιηθούν το σύνολο των συμπληρωματικών μέτρων που έχουν προβλεφθεί

β) €36m/έτος αύξηση της αξίας των AVS Χερσαίας Μεταφοράς (οδικώς και σιδηροδρομικώς) από το transit φορτίο που διαχειρίζεται το Θριάσιο, από το σύνολο €180m  που αναμένονται,  εφόσον υλοποιηθούν το σύνολο των συμπληρωματικών μέτρων που έχουν προβλεφθεί

γ) €7m/έτος αύξηση της αξίας των AVS Πρόσθετων Υπηρεσιών (εκτελωνισμός, bunkering, κλπ)ως έμμεσες επιπτώσεις από τα φορτία που διαχειρίζεται το Θριάσιο, από το σύνολο των €35m που αναμένονται,  εφόσον υλοποιηθούν το σύνολο των συμπληρωματικών  μέτρων που έχουν προβλεφθεί

Έμμεσες επιπτώσεις (ενδεικτικά):

-Ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και άρση των στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό που προέρχονται από τη συνύπαρξη αδειοδοτημένων και μη-αδειοδοτημένων επιχειρήσεων του κλάδου

-Μείωση κόστους logisticsως ποσοστό του τζίρου των επιχειρήσεων στο 12% μέχρι το 2020

-Ενίσχυση του δείκτη LogisticsPerformanceIndex (LPI) κατά 0.40 μονάδες μέχρι το 2020(δηλαδή άνοδος της χώρας μας στην πρώτη 30 άδα της κατάταξης, από την 69η θέση που κατέχει σήμερα)

-Αύξηση διερχόμενων φορτίων transit σε 1 εκατ.  TEUs μέχρι το 2020 

-Αύξηση συνολικά του κύκλου εργασιών Added Value Services  αξίας έως €1 δισ στην Ελληνική Εφοδιαστική έως το 2020

-Τριπλασιασμός των διεθνών t-km με σιδηρόδρομο μέχρι το 2020, λόγω της αύξησης των διερχόμενων φορτίων και της ολοκλήρωσης των  συμπληρωματικών  μέτρων που έχουν προβλεφθεί

-Αύξηση 10% των χερσαίων σιδηροδρομικών Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών σε αποστάσεις >300 kmμέχρι το 2020 και αύξηση έως 50% μέχρι το 2050

-Αύξηση της πληρότητας των φορτηγών στον Ευρωπαϊκό Μ.Ο. (Eurostat) μέχρι το 2020

Επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός και η εκτίμηση των επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση πραγματοποιήθηκαν επί του σχεδίου κειμένου που δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης ενώ επικεντρώνεται στις οικονομικές επιπτώσεις του νόμου και δεν αποτιμά τις κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς αυτό απαιτεί άλλου είδους μεθοδολογία.

[ΠΗΓΗ:http://www.observatory.org.gr/]