Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ENERGY PAPERS: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ένας από τους βασικούς στόχους των διατάξεων της 3ης ενεργειακής δέσμης μέτρων που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009,είναι η ενίσχυση της ακεραιότητας και διαφάνειας της χονδρικής ενεργειακής αγοράς (ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου), καθώς αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την τόνωση της εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων στην αγορά, που με τη σειρά της συνεπάγεται αύξηση δραστηριοποίησης και άρα δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Η συνεχώς αυξανόμενη διασύνδεση των ενεργειακών αγορών στην Ευρώπη έχει ως αποτέλεσμα τυχόν καταχρηστικές συμπεριφορές σε ένα κράτος-μέλος να έχουν άμεση επίδραση στις τιμές ενεργειακών προϊόντων άλλου κράτους-μέλους. Με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην χονδρική αγορά ενέργειας (ΕΚ 1227/2011 ή REMIT) που τέθηκε σε ισχύ στις 28/12/2011 επιδιώκεται, σε ενωσιακό επίπεδο, η προστασία της ακεραιότητας της ενεργειακής αγοράς από πράξεις χειραγώγησης και εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, κατά τα πρότυπα των ρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα.Δεδομένου ότι ο Κανονισμός επιδιώκει τη σύγκλιση των ρυθμίσεων των ενεργειακών αγορών με αυτές των χρηματοπιστωτικών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαμορφώνεται ένα νομοθετικό πλαίσιο για τις αγορές ενέργειας, συνθέτοντας πλέον ένα πιο αυστηρό πλαίσιο ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων.

ENERGY_PAPERS_SEPTEMBER_14.pdf 

[ΠΗΓΗ:http://www.energypress.gr/]