Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΝΟΜΕ- ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει για 2η φορά η ΡΑΕ την πρότασή της για την πρόσβαση προμηθευτών σε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή μετά από σειρά βελτιωτικών αλλαγών στις οποίες προέβη, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που κατατέθηκαν κατά την 1η διαβούλευση.

Βάσει της πρότασης, η πρώτη δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2015 και θα αφορά 800 MWh/ώρα για το 12 μηνο διάστημα 01.04.2015-31.03.2016.

Τα κυριότερα σημεία που εισάγονται στο νέο κείμενο της ΡΑΕ είναι τα ακόλουθα:

- Καθορισμός των δικαιωμάτων χρήσης των εν λόγω προϊόντων,βάσει της ζήτησης κάθε καταναλωτή ή κατηγορίας καταναλωτών που εκπροσωπεί ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια ωρών ελαχίστου φορτίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα θα καλύπτουν το φορτίο βάσης των καταναλωτών.

- Διαφοροποίηση της τιμής των προϊόντων που θα προκύψει από τη δημοπρασία, αναλόγως των κατηγοριών καταναλωτών για τις οποίες τα εν λόγω προϊόντα θα χρησιμοποιηθούν από τους προμηθευτές τους. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται ώστε η δυνητική τιμολόγηση από τους προμηθευτές προς τους καταναλωτές, και με τη χρήση των προϊόντων αυτών, να κινείται στα επίπεδα των σημερινών τιμολογίων, χωρίς τη δημιουργία υπέρμετρων περιθωρίων σε κάποιες κατηγορίες καταναλωτών.

- Δυνατότητα ρυθμιζόμενης μεταπώλησης/επαναγοράς ποσοτήτων ενέργειας προθεσμιακών προϊόντων, κατά τη διάρκεια της ημερήσιας ζώνης κατανάλωσης, με περιορισμό ως προς το μέγιστο έσοδο που αποκομίζουν οι χρήστες. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εισάγεται με στόχο οι τελικοί καταναλωτές που διαθέτουν δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου τους να μπορούν να εισπράττουν το σχετικό όφελος, διαθέτοντας τμήμα του προϊόντος στους καταναλωτές εκείνους που δεν διαθέτουν δυνατότητα διαχείρισης φορτίου, σε υψηλότερη τιμή.

- Αυξημένη ποσότητα διατιθέμενων προϊόντων στην πρώτη διαδικασία.

- Πρόβλεψη αρχικής προκαταβολής 1% επί της συνολικής αξίας του δεσμευμένου προϊόντος με την κατακύρωση της δημοπρασίας, και μηνιαίας προπληρωμής 50% επί της αξίας του προϊόντος που δηλώνεται ότι θα χρησιμοποιηθεί κατά το μήνα που ακολουθεί.

- Εκ των υστέρων έλεγχος των δικαιωμάτων κάθε προμηθευτή,με βάση την πραγματική κατανάλωση των πελατών του, με επιστροφή στον πωλητή της πλεονάζουσας ποσότητας και επιβολή προστίμου στον αγοραστή/προμηθευτή για ποσότητες που υπερβαίνουν τα τελικά, βάσει μετρήσεων, δικαιώματα (και κατόπιν εφαρμογής κατάλληλου περιθωρίου ανοχής), με στόχο την ενίσχυση των κινήτρων για ρεαλιστικό προγραμματισμό από την πλευρά των προμηθευτών και την αποφυγή πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

- Η πρώτη δημοπρασία θα λάβει χώρα την 20η.02.2015και θα αφορά  800 MWh/ώρα για το 12 μηνο διάστημα 01.04.2015-31.03.2016.Κατά την ίδια ημερομηνία θα λάβει χώρα και δημοπρασία τρίμηνου προϊόντος 400MWh/ώρα για το διάστημα 01.04.2015-30.06.2015. Θα ακολουθήσουν τρεις (3) ακόμα δημοπρασίες για το τρίμηνο προϊόν των 400 MWh/ώρα, ώστε να καλυφθεί το σύνολο το 1200 MWh/ώρα για το 12 μηνο διάστημα 01.04.2015-31.03.2016.

Σημειώνεται ότι στο σχέδιο δεν περιλαμβάνεται η μεθοδολογία καθορισμού της ρυθμιζόμενης τιμής εκκίνησης του διαγωνισμού, η οποία βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας από τη ΡΑΕ.

Ως ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης ορίστηκε η Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecmarket@rae.gr ή εγγράφως.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ.doc

[ΠΗΓΗ:http://www.energypress.gr/]