Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2014 > ΝΕΟ ΦΕΚ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Νέο ΦΕΚ εξέδωσε το υπουργείο Μεταφορών για την οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

Όπως αναφέρεται σε αυτό (αναλυτικά στοιχεί στο επισυναπτόμενο αρχείο στο τέλος), το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας των νέων μεταφορέων ορίζονται ως εξής:

(α) Νέοι μεταφορείς με μορφή ανώνυμης εταιρείας:

εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ για το πρώτο όχημα και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Η οικονομική επιφάνεια αποδεικνύεται μόνο με εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου από μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

(β) Νέοι μεταφορείς, πλην ανωνύμων εταιρειών:

δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ για το πρώτο όχημα και εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

Η οικονομική επιφάνεια αποδεικνύεται μόνο με εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου από μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα ανωτέρω ποσά και ο τρόπος απόδειξης ισχύουν για όλα τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο νέος μεταφορέας, δηλαδή τόσο για τα φορτηγά δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) που κυκλοφορούσαν πριν τις 27?1?2012 ("παλαιές άδειες") όσο και για τις νέες άδειες ΦΔΧ που χορηγούνται στο νέο μεταφορέα με την διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010 όπως ισχύει ("αρχική χορήγηση").

Οικονομική επιφάνεια παλαιών μεταφορέων

Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας των παλαιών μεταφορέων ορίζονται ως εξής:

(α) Για τις παλαιές άδειες ΦΔΧ: εννέα χιλιάδες (9000) ευρώ για την πρώτη παλαιά άδεια ΦΔΧ και πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενη παλαιά άδεια ΦΔΧ.

Η οικονομική επιφάνεια για τις παλαιές άδειες αποδεικνύεται με βεβαίωση τραπεζικού υπόλοιπου ή με αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες Τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει εκδοθεί μέχρι μια εβδομάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και στην οποία φαίνονται τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με τα ποσά αυτής της περίπτωσης.

(β) Για τα ΦΔΧ με αρχική χορήγηση:

?εννέα χιλιάδες (9000) ευρώ για το πρώτο ΦΔΧ με αρχική χορήγηση και πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο ΦΔΧ με αρχική χορήγηση,όταν η μεταφορική επιχείρηση είναι ανώνυμη εταιρεία

?δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ για το πρώτο ΦΔΧ με αρχική χορήγηση και εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο ΦΔΧ με αρχική χορήγηση, για όλες τις άλλες μεταφορικές επιχειρήσεις.

Η οικονομική επιφάνεια για τα ΦΔΧ με αρχική χορήγηση αποδεικνύεται μόνο με εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου από μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΦΕΚ.pdf 

[ΠΗΓΗ:http://www.metaforespress.gr/]