Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ΦΑΓΗΤΟ»

Η "καλύτερη κατάρτιση για  ασφαλέστερα τρόφιμα" είναι μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει σε ανθρώπους που ασχολούνται στα Κράτη – Μέλη με ελέγχους που απορρέουν από Νομοθεσίες τροφίμων και ζωοτροφών και λοιπούς κανόνες Υγιεινής. Η εκπαίδευση θα σχεδιαστεί, εις τρόπον ώστε να εκτελείται με περισσότερο ομοιόμορφο και αντικειμενικό τρόπο σε όλες τις χώρες. Έτσι εξασφαλίζονται συνθήκες υψηλού βαθμού προστασίας για τους καταναλωτές, υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων τροφίμων και γενικά να προάγεται η διακίνηση Ασφαλών τροφίμων. Στον ίδιο άξονα της λογικής εξασφάλισης υγιούς εμπορίου, είναι επίσης απαραίτητο για τις τρίτες χώρες να εξοικειωθούν με τους κανόνες εισαγωγών της Κοινότητας. Άρα η εκπαίδευση είναι ανοικτή και για συμμετέχοντες από χώρες εκτός Κοινότητας.

Στο τέλος του 2005 αναμένεται να ανακοινωθεί έκθεση, που να περιγράφει τη Στρατηγική αυτής της μορφής Εκπαίδευσης.

(Πηγή Ενημερωτικό Δελτίο Cold Connection - International Association of Refrigerated Warehouses)